O projekcie

O projekcie

Od wielu lat władze samorządowe miasta Brodnicy i sąsiednich gmin wiejskich Brodnica, Zbiczno, Bobrowo i Osiek widzą potrzebę wspólnych działań i skutecznie ją realizują. Na projektowanym obszarze funkcjonuje wspólna dla miasta Brodnicy i gminy Brodnica komunikacja miejska. Do oczyszczalni ścieków położonej na terenie miasta odprowadzane są wszystkie ścieki z projektowanego obszaru funkcjonalnego. Jako wspólne inwestycje zrealizowano kolektory sanitarne z gminy Zbiczno i Bobrowo przez gminę Brodnica do miejskiej oczyszczalni ścieków. Priorytetowym działaniem dla JST jest rozwój infrastruktury drogowej i technicznej. Rozumiemy potrzebę realizacji w przyszłości wspólnych inwestycji infrastrukturalnych, w tym tych związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom miasto opracowało projekt techniczny umożliwiający przygotowanie ok.  20 ha terenów inwestycyjnych w ramach POIG. W następnej kolejności zaktywizowane zostaną tereny o pow. ok. 15 ha, graniczące bezpośrednio z terenami przemysłowymi w gm. Brodnica. Zrównoważony rozwój przemysłu pozwoli na zahamowanie odpływu mieszkańców do miast metropolitalnych i za granicę.

Uwarunkowania naturalne predestynują nasz obszar funkcjonalny do rozwoju turystyki. W szczególności agroturystyki, turystyki krajoznawczej oraz turystyki kwalifikowanej, w tym kajakowej i żeglarskiej, rowerowej oraz pieszej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Turystyki w województwie kujawsko-pomorskim. Rozwój turystyki przyczyni się do pełniejszego wykorzystania walorów obszaru i aktywizacji gospodarczej, czyli tworzenia nowych i rozszerzania działalności istniejących podmiotów gospodarczych, tworzenia nowych miejsc pracy, generowania dochodów i poprawy sytuacji materialnej mieszkańców. Zwiększenie ruchu turystycznego wypromuje utworzony obszar funkcjonalny.

W toku prowadzonych rozmów zdecydowano o potrzebie dokonania kompleksowej analizy projektowanego obszaru funkcjonalnego oraz szczegółowego zdiagnozowania  potrzeb mieszkańców. Niezbędne jest także przygotowanie spójnej strategii rozwoju obszaru, planów obejmujących działania inwestycyjne, społeczne i gospodarcze. Do realizacji wyznaczonych celów niezbędne będzie opracowanie dokumentów strategicznych takich jak: kompleksowe analizy obszaru funkcjonalnego oraz pełna diagnoza społeczno-ekonomiczna, co pozwoli na wyznaczenie i powstanie brodnickiego obszaru funkcjonalnego i opracowanie strategii rozwoju  obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020. Z opracowanych dokumentów może wyniknąć potrzeba: zaktualizowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenia dokumentacji technicznych dla  inwestycji na obszarze funkcjonalnym.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wyznaczenie i stworzenie obszaru funkcjonalnego na terenie miasta Brodnica i wiejskich gmin Bobrowo, Brodnica, Zbiczno, Osiek.

Celami szczegółowymi projektu są;

 • delimitacja proponowanego obszaru funkcjonalnego;
 • wyznaczenie obszarów współpracy JST w brodnickim obszarze funkcjonalnym;
 • określenie strategicznych działań na proponowanym obszarze na lata 2014-2020;
 • identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla wyznaczonego obszaru;
 • profesjonalne przygotowanie pod kątem studyjno-koncepcyjnym, promocyjnym i inwentaryzacyjnym obszaru funkcjonalnego;
 • rozbudowa powiązań funkcjonalnych pomiędzy Miastem Brodnicą a gminami wiejskimi;
 • osiągnięcie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na terenie brodnickiego obszaru funkcjonalnego;
 • przygotowanie się do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 z UE poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej, przetargowej, oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach projektu;
 • zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; aktywizacja gospodarcza w i poza działalnością rolniczą.

Cele szczegółowe brodnickiego obszaru funkcjonalnego są zgodne z kategoriami ujętymi w KPZK 2030. Nasz obszar należy do miejskiego obszaru funkcjonalnego - ośrodka lokalnego.

 

Zakładane rezultaty i produkty projektu

Rezultaty projektu:

 • kompleksowe analizy obszaru funkcjonalnego oraz pełna diagnoza społeczno-ekonomiczna;
 • wyznaczenie i powstanie brodnickiego obszaru funkcjonalnego;
 • strategia rozwoju na lata 2014-2020, realizacji wspólnej polityki rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego;
 • opracowanie dokumentów planistycznych;
 • przygotowanie się do nowej perspektywy finansowej 2014-2020 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej, studiów wykonalności oraz oceny oddziaływania na środowisko;
 • przygotowanie oferty inwestycyjnej dla brodnickiego obszaru funkcjonalnego;
 • zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami: Miasto Brodnica, Brodnica, Zbiczno, Bobrowo, Osiek.
 • wypracowanie wspólnych celów rozwojowych dla wyznaczonego obszaru;
 • uzyskanie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na terenie brodnickiego obszaru funkcjonalnego;
 • wzrost atrakcyjności gospodarczej obszaru;
 • przygotowanie się do realizacji wspólnych inwestycji.

 

Produkty projektu:

 • jednostki aktywnie działające na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego: Gmina Miasta Brodnicy, Gmina Brodnica, Gmina Bobrowo, Gmina Osiek i Gmina Zbiczno;
 • analiza w obszarze tematycznym: rynku pracy, potencjału turystycznego, przestrzenna, społeczno-gospodarcza oraz techniczno-infrastrukturalna;
 • diagnoza stanu brodnickiego obszaru funkcjonalnego;
 • opracowana strategia rozwoju dla brodnickiego obszaru funkcjonalnego;
 • opracowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania dla brodnickiego obszaru funkcjonalnego;
 • dokumentacja techniczna dla zdiagnozowanych inwestycji;
 • studia wykonalności projektów;
 • oceny oddziaływania na środowisko.