Ogłoszono przetarg na dokumentacje techniczne

12 listopada 2014 r. Gmina Miasta Brodnicy ogłosiła przetarg na PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, STUDIÓW WYKONALNOŚCI ORAZ OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA INWESTYCJI WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII ROZWOJU BRODNICKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014 – 2020. Strategia Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego Gminę Miasta Brodnicy, Gminę Brodnica, Gminę Bobrowo, Gminę Osiek oraz Gminę Zbiczno powstała w celu realizacji ponadlokalnych, wspólnych działań rozwojowych, wychodzących poza granice jednej gminy. Ma ona ułatwić samorządom lokalnym przygotowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć w oparciu o zasoby własne, jak i pojawiające się różnorodne możliwości wsparcia zewnętrznego z nowej perspektywy 2014 – 2020. Proces budowy strategii wsparty został metodą konsultacji i partycypacji społecznej. Wypracowane główne założenia dotyczące wizji, kierunków i celów strategicznych zostały poddane weryfikacji podczas konsultacji społecznych. Przeprowadzono dyskusję nad konkretnymi zapisami, zebrano również uwagi i przedyskutowano propozycje modyfikacji niektórych zapisów. Dzięki współpracy do 31.05. 2015 r. zostaną opracowane dokumentacje techniczne dla następujących projektów:

1.      Dokumentacja techniczna dla budowy obwodnicy miasta Brodnicy (II i III etap trasy przemysłowej);

2.      Dokumentacja techniczna ścieżki pieszo - rowerowej wokół jeziora Niskie Brodno;

3.      Dokumentacja techniczna dla spójnego ciągu komunikacyjnego: Brodnica (ul. Tatrzańska, ul. Rataja) – Gm. Brodnica (Kruszynki) – Gm. Bobrowo (Kruszyny Szlacheckie, Anielewo) – Gm. Zbiczno (Foluszek, Zbiczno);

4.      Budowa ujęcia wody w miejscowości Karbowo (Gm. Brodnica);

5.      Dokumentacja techniczna dla budowy drogi gminnej Osiek – Sumin;

6.      Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej nr 080461C Drużyny;

7.      Dokumentacja techniczna dla budowy dróg gminnych Cielęta – Szczuka – ul. Polna;

8.      Dokumentacja techniczna dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 560 z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica(gm. Brodnica) do miasta Brodnicy;

9.      Dokumentacja projektowa dla rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bobrowo;

10.  Dokumentacja techniczna dla rekultywacji nieczynnego Międzygminnego Składowiska Odpadów w Łapinożu na terenie gminy Osiek;

11.  Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Nr 080432C Kawki -Małki - Wymokłe na odcinku od miejscowości Kawki do drogi krajowej nr 15;

12.  Przygotowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych, wraz z utworzeniem Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości.